Pravidla 2022

Závod neoficiálního Mistrovství Světa amatérských posádek na 200m /50+150m/

O udělení titulu neoficiálních Mistrů světa amatérských posádek /nMSam/ rozhodne samostatná finálová jízda tří posádek. Do závodu "nMSam" budou zařazeny všechny posádky, které svými dresy ztvární svoji vybranou zemi natolik, že je bude při závodní jízdě na vodě možné s danou "zemí/národem" identifikovat. O zařazení rozhodne pořadatel a takové posádky označí vlajkou příslušné země, která bude umístěna na přídi dračí lodě. Do finálové jízdy "nMSam" se nominují tři nejlepší takové to posádky na základě dosaženého času ve finálové jízdě na trati 150m. Platí pro kategorie MIX a ŽENY. 

 
Race of the unofficial World Championship of amateur crews at 200m /50+150m/
 
The awarding of the title of unofficial World Champions of amateur crews /nMSam/ will be decided by a separate final race of three crews. All crews will be included in the "nMSam" race, which will represent their chosen country with their jerseys so much that it will be possible to identify them with the given "country/nation" during the race on the water. The organizer will decide on the inclusion and such crews will be marked with the flag of the respective country, which will be placed on the bow of the dragon ship. The three best such crews are nominated for the final race "nMSam" based on the time achieved in the final race on the 150m track. Applies to MIX and WOMEN categories.

 

50m

Prvním závodem bude kvalifikační závod na 2 x 50m. Do závodu se nasazuje losem, který proběhne dne 22.9.2022 on-line. Závod pojedou dvě lodě/posádky současně, jedna startuje po proudu řeky a druhá proti ní proti proudu řeky. Cíl je uprostřed. Dráhy si následně posádky vymění. Požadavek na minimální obsazenost v lodi je 14 pádlujících dragonů + bubeník/ce. Měří se čas elektronickou časomírou s fotobunkou. Každá posádka pojede na obou drahách. Dosažené časy v obou jízdách se sčítají. Závod se vyhodnocuje samostatně. Nejlepší 4 posádky ve společné kategorii MIX a FIRMY pojedou navíc finálovou jízdu. Posádka s lepším dosaženým časem z úvodních jízd si ve finálové jízdě zvolí dráhu pro první finálovou jízdu. Finálovou jízdu absolvuje i kategorie ŽENY v případě, že do závodu v této kategorii odstartují min. 2 posádky. Závod se ukončuje úderem do zvonu pádlem jakéhokoli pádlujícího člena posádky.

 
50 m
 
The first race will be the 2 x 50m qualifying race. Entry to the race is by lottery, which will take place online on 22 September 2022. The race will be run by two boats/crews at the same time, one starting downstream and the other against it upstream. The goal is in the middle. The crews will then change lanes. The boat's minimum occupancy requirement is 14 paddling dragons + a drummer. Time is measured by an electronic timer with a photocell. Each crew will drive on both tracks. The times achieved in both runs are added together. The race is evaluated separately. The best 4 crews in the joint MIX and FIRM category will also drive the final race. The crew with the better time from the opening heats will choose the track for the first final heat in the final heat. The WOMEN category will also take part in the final race if min. start the race in this category. 2 crews. The race is ended by striking the bell with the paddle of any paddling member of the crew.

 

150m

Hlavní závod Festivalu dračích lodí se jede na trati 150m. Na trati 150m jedou tři lodě v jízdě současně. Všechny přihlášené posádky mimo kategorii ŽENY startují společně. Nasazení do prvních jízd bude podle dosaženého pořadí na trati 50m. Dále dle postupového klíče budou posádky nasazeny do tří hlavních finálových jízd dle výkonnostních kategorií: SPORT, FUN, HOBBY. Finálové jízdy o konečné celkové pořadí pojede každá zúčastněná posádka. Navíc svoji samostatnou finálovou jízdu pojedou 3 nejlépe umístěné posádky z celkového pořadí v kategorii FIRMY, ŽENY a finále NEOFICIÁLNÍHO MISTROVSTVÍ SVĚTA  AMATÉRSKÝCH POSÁDEK, viz. výše. Požadavek na minimální obsazenost v lodi je 14 pádlujících dragonů + bubeník/ce. Každá přihlášená posádka absolvuje trat 160m min.: 3x , max.: 5x  dle postupového klíče. Závod se ukončuje úderem do zvonu pádlem jakéhokoli pádlujícího člena posádky.

Ve finálových jízdách si posádky sami zvolí dráhu dle dosažených časů v předchozích jízdách na trati 150m. Předně v každé finálové jízdě vybírá číslo lodě/dráhu posádka s nejlepším dosaženým časem z předchozích jízd na trati 150m. Po označení  příslušné lodě/dráhy již měnit nemůže. Posádky mají možnost volby jen v případě, že se dostaví včas do seřadiště před vstupem na molo a to nejméně 15minut před startem.   

 
150m
 
The main race of the Dragon Boat Festival takes place on a 150m track. On a 150m track, three boats are racing simultaneously. All registered crews outside the WOMEN category start together. Deployment in the first races will be according to the achieved order on the 50m track. Furthermore, according to the progression key, crews will be deployed in three main final races according to performance categories: SPORT, FUN, HOBBY. Each participating crew will compete in the final races for the final overall standings. In addition, the 3 best-placed crews from the overall standings in the category COMPANIES, WOMEN and the final of the UNOFFICIAL WORLD CHAMPIONSHIP OF AMATEUR CREWS will drive their own final race, viz. above. The boat's minimum occupancy requirement is 14 paddling dragons + a drummer. Each registered crew completes the 160m course min.: 3x, max.: 5x according to the progression key. The race is ended by striking the bell with the paddle of any paddling member of the crew.
 
In the final races, the crews choose the track themselves according to the times achieved in the previous races on the 150m track. First, in each final race, the crew with the best achieved time from the previous races on the 150m course chooses the boat/lane number. After marking the respective ship/track, it cannot change. The crews have the option of choosing only if they arrive at the marshalling yard in time before entering the pier, at least 15 minutes before the start.

 

Podvečerní Gladiátorské sprinty 

Pro podvečerní Gladiátorský závod neexistují žádná pravidla a omezení ve složení posádky. Pojede se na velkých dračích lodích  a maximální obsazenost v lodi je 10 pádlujících dragonů + 1 "rytíř"ukončující závod. Tento "jedenáctý člen" posádky jede v rytířské zboji a pomocí kopí ukončuje závod úderem do terče přičemž kopí do terče může být i hozeno.  "Rytíř" v lodi stojí na přídi a nepádluje. Nejede bubeník/ce. V případě, že v závodě cíl/terč netrefí ani jedna z posádek bude vyhodnocena jako vítezná posádka v dané jízdě ta posádka, kde se pádlující dříve dotknou terče pádlem a pokud ani toto nenastane tak ta posádka, která první projede cílovou rovinou. Postupuje se KO systémem. Reprezentují se města. 

Vítězná posádka získá Prize money ve výši 5.000,- Kč

 
Early evening Gladiator sprints
 
There are no rules and no crew restrictions for the early evening Gladiator race. You will ride on large dragon ships and the maximum occupancy in the ship is 10 paddling dragons + 1 "knight" finishing the race. This "eleventh member" of the crew rides in knightly armor and uses a spear to end the race by hitting the target, and the spear can also be thrown at the target. The "knight" in the ship stands at the bow and does not row. The drummer is not going. In the event that neither crew hits the target/target in the race, the crew whose paddlers first touch the target with a paddle will be evaluated as the winning crew in the given race, and if this does not happen, then the crew that crosses the finish line first. The KO system is followed. Cities are represented.
 
The winning crew will receive Prize money in the amount of CZK 5,000
 

...

 

II. SVĚTOVÉ HRY DRAČÍCH LODÍ 2024

Posádky, které se od konání "I. SVĚTOVÝCH HER DRAČÍCH LODÍ 20/21" v roce 2021 zúčastní 2 ročníků Festivalu dračích lodí ve Znojmě, budou nasazeni přímo do hlavního závodu. Posádky, které nebudou mít 2 nebo 3 účasti od roku 2021 budou v rámci II.SVĚTOVÝCH HER DRAČÍCH LODÍ zařazeni nejprve do kvalifikační skupiny pro postup do hlavního závodu. 

Posádky, které se od konání "I. SVĚTOVÝCH HER DRAČÍCH LODÍ 20/21" v roce 2021 zúčastní 3 ročníků Festivalu dračích lodí ve Znojmě budou nasazeni přímo do hlavního závodu a budou mít snížené startovné. 

Každé posádce, která se v historii Festivalu dračích lodí ve Znojmě do roku 2021 včetně zúčastnila jednoho či více ročníků je započítána již jedna účast. 

 

 
II. WORLD DRAGON BOAT GAMES 2024
 
The crews that will participate in the 2 editions of the Dragon Boat Festival in Znojmo starting from the "I WORLD DRAGON SHIP GAMES 20/21" in 2021 will be deployed directly to the main race. Crews that do not have 2 or 3 participations from 2021 will be included in the II WORLD DRAGON SHIP GAMES first in the qualification group for advancement to the main race.
 
Crews that will take part in the 3 editions of the Dragon Boat Festival in Znojmo starting from the "I WORLD DRAGON SHIP GAMES 20/21" in 2021 will be deployed directly to the main race and will have a reduced entry fee.
 
Each crew that participated in one or more editions in the history of the Dragon Boat Festival in Znojmo up to and including 2021 is already counted for one participation.